ඔබ මිලදී ගන්නා භාන්ඩය හෝ භාන්ඩ කිහිපයේ බර 1KG වලට වඩා වැඩි විය යුතු අතර ඔබ එකවර මිලදී ගන්නා භාන්ඩ කිහිපය සදහා Shipping Cost වෙන වෙනම ගෙවීමට අවශ්‍ය නැත. එමෙන්ම දියර වර්ග සහ ගිනිගන්නා සුළු භාන්ඩ අප හරහා ගෙන්වා ගත නොහැකි බව කරුණාවෙන් සලකන්න. එලෙසම, සමහර භාණ්ඩ ඔබ වෙත ලැබීමට සැලැස්වීම සඳහා ගතවන කාලය එම භාණ්ඩයේ ස්වභාවය අනුව වෙනස් විය හැකියි. එම කාල වකවානු පිලිබඳව විස්තර, මුදල් ගෙවීමට කලින් අප විසින් දැනුම් දෙනු ලබයි. වැඩි විස්තර සදහා අපව අමතන්න.

+39 3333920192, +39 3898867579

Example

Get a copy of your Amazon.IT product's direct link and paste below. And press the Get Purchase Links button. You will get product details and price. Click on the continue and you can place an purchase order for the selected item. After that we will calculate your TAX and send back your payment link. After your payment, we will ship your item and notify you via email. Within 03 - 10 days, your item will get into your hand.

This is the Way
(1) Visit Amazon.IT and get product direct URL

(2) Copy that and paste that link below text box

And Press "Get Item".

Get Item


Follow Us